نشاکار خودتوان پیاز 2 ردیفه با فاصله 18 سانت
نشاکار خودتوان پیاز 12 ردیفه با فاصله 10 سانت
پلاستیک کش با کودریز پلیت مرغی
دستگاه بارکن هندوانه
پلاستیک کش تونلی صیفی جات
دستگاه بذرکار پلاستیک کش صیفی جات